menu Steun ons
Kaleb
Kaleb  Mijn verhaal Ik heb nog steeds geen identiteitsbewijs.  
Steun de slachtoffers

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving
Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante (inter)nationale wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie.

Nationaal


Artikel 237f Wetboek van Strafrecht
Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.
- Wetboek van Strafrecht artikel 273f
- memorie van toelichting.

Aanwijzing mensenhandel
- De Aanwijzing Mensenhandel van het Openbaar Ministerie.

B8/3 (voorheen B9)
Als het slachtoffer besluit aangifte te doen of op een andere manier medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek, krijgt hij of zij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een tijdelijke verblijfsvergunning in overeenstemming met de beleidsregels zoals neergelegd in hoofdstuk B8/3 van de Vreemdelingencirculaire 2000.
- PDF document B8.3 (versie 2017)

M55
Formulier: Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B8.3 Vreemdelingencirculaire 2000
- PDF M55

Internationaal


Palermo Protocol
Het VN protocol inzake de preventive, bestrijding en bestraffing van mensenhandel in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel uit 2000.
- PDF Palermo Proctol

EU Richtlijn
EU richtlijn mensenhandel inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, en de bescherming van slachtoffers daarvan ter vervaging van het kaderbesluit 2002.
- PDF EU Richtlijn

Verdrag van de Raad van Europa
Het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel (Verdrag van Warschau) uit 2005.
-PDF Verdrag van de Raad van Europa

EVRM
Europees verdrag voor de rechten van de mens. Artikel 4 - Verbod van slavernij en dwangarbeid “Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden”.
- PDF EVRM

Istanboel Proctocol
Het Istanboel-protocol, officieel het Handboek over effectief onderzoek en documentatie van marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf, is de eerste verzameling internationale richtlijnen voor de documentatie van marteling en de gevolgen daarvan.
- PDF Istanboel Protocol

Jurisprudentie

Siliadin v. Frankrijk, EHRM, 26 juli 2005
In de zaak Siliadin v. France boog het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich voor het eerst over mensenhandel.
- PDF Siliadin v. Frankrijk.

Rantsev v. Cyprus en Rusland, EHRM, 7 januari 2010
In deze uitspraak brengt het EHRM mensenhandel expliciet binnen het bereik van artikel 4 EVRM waarin het verbod op slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid is vastgelegd. Afgezien van de beperkte jurisprudentie over deze verdragsbepaling, is het arrest baanbrekend omdat het Hof een aantal verplichtingen van lidstaten van de Raad van Europa formuleert met betrekking tot de aanpak van mensenhandel, waarbij het niet alleen gaat om opsporing en vervolging, maar ook om preventie, bescherming van slachtoffers en internationale samenwerking.
- PDF Rantsev v. Cyprus en Rusland


Gerelateerde berichten